HDMI矩陣切換器

具有預先配置輸出入數量的 HDMI® 矩陣切換器,可設置數個輸入和輸出切換

Found Products
Export CSV

VS-44H2A

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K HDR

帶有音訊嵌出的4x4 4K HDR HDCP 2.2 矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  4 Stereo (U)

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  4 Stereo (B)

VS-44UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

4x4 4K60 4:2:0 HDMI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232
  -1 USB-A

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0

VS-88UT

 • HDMI
 • Speakers
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

具有8x8 4K60 4:2:0 HDMI / HDBaseT 2.0矩陣切換,主控室控制器,PoE和功率放大器的多功能簡報系統

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:2:0
  4 HDBT 2.0 Extended Reach
  4 Mic
  4 Stereo (U)
  4 IR
  2 IR Control

输出:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0
  2 HDBT 2.0 Extended Reach
  2 Stereo (B)
  1 Power Amp
  2 IR
  Ports:
  -2 RS-232
  -6 USB-A (F)
  -3 Ethernet
  -1 K-NET
  -1 RS-485
  -4 RS-232
  -8 Relay
  -4 GPIO

VS-84UT

 • HDMI
 • Speakers
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

多合一簡報系統,具有8x4 4K60 4:2:0 HDMI/HDBaseT 2.0矩陣切換、主控室控制器、PoE和功率放大器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0
  2 HDBT 2.0 Extended Reach
  8/4 Mic/Line
  4 Stereo (U)
  2 IR
  2 IR Control

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0
  2 HDBT 2.0 Extended Reach
  2 Stereo (B)
  1 Power Amp
  2 IR
  Ports:
  -2 RS-232
  -6 USB-A (F)
  -3 Ethernet
  -1 K-NET
  -1 RS-485
  -4 RS-232
  -8 Relay
  -4 GPIO

VS-88H2A

 • HDMI
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

帶有類比及數位音訊路由的8x8 4K HDR HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  8 Stereo (U)

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  8 Stereo (B)
  Ports:
  -1 USB 2.0
  -1 Ethernet
  -1 USB 2.0
  -1 RS-232

VS-42UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

4x2 4K60 4:2:0 HDMI自動矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0

VS-88UHDA

 • HDMI

8x8 4K60 4:2:0帶音訊嵌入/去嵌入的HDMI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:2:0
  8 Stereo (U)

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:2:0
  8 Stereo (B)

VS-88H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

帶有數位音訊路由的8x8 4K HDR HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-A
  -1 RS-232

UHD-IN4-F32

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

四通道4K60 4:2:0 HDMI輸入卡

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K

输出:

VS-66UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x6 4K60 4:2:0矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232

输出:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0

UHD-IN2-F16

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

雙通道4K60 4:2:0 HDMI輸入卡

See Product Page

输入:

 • 2 HDMI 4K

输出:

VS-42H2

 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x2 4K HDR HDMI HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

UHDA-IN4-F32

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

四通道4K60 4:2:0 HDMI輸入卡,帶可選嵌入式、解嵌入式或ARC類比音訊

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (U)

输出:

UHDA-OUT4-F32

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

四通道4K60 4:2:0 HDMI輸出卡,帶可選嵌入式、解嵌入式或ARC類比音訊

See Product Page

输入:

输出:

 • 4 HDMI 4K
  4 Stereo (U)

VS-84UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

8x4 4K60 4:2:0矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:2:0
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0

VS-48UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

4x8 4K60 4:2:0矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  Ports:
  -1 Program
  -1 Ethernet
  -1 RS-232

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:2:0

UHDA-IN2-F16

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

雙通道4K60 4:2:0 HDMI輸入卡,帶可選嵌入式、解嵌入式或ARC類比音訊

See Product Page

输入:

 • 2 HDMI 4K
  2 Stereo (U)

输出:

UHDA-OUT2-F16

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

雙通道4K60 4:2:0 HDMI輸出卡,帶可選嵌入式、解嵌入式或ARC類比音訊

See Product Page

输入:

输出:

 • 2 HDMI 4K
  2 Stereo (U)

VS-62HA

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 4K60 4:2:0 HDMI/音訊自動化矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (U)
  2 Stereo (B)

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0
  2 Stereo (B)

VS-62H

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 4K60 4:2:0 HDMI自動化矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0

VS-44UHDA

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

4x4 4K60 4:2:0 HDMI矩陣切換器與音訊嵌入/解嵌入

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (U)

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (B)

VSM-4x4A

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant

4x4無縫AV矩陣切換器/多功能昇降頻器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI

输出:

 • 4 HDMI
  4 Stereo (U)
  4 Stereo (B)

HAA-IN4-F32

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core

帶有類比音訊的四通道HDMI輸入卡

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI
  4 Stereo (U)

输出:

VS-84HN

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core

8x4 HDMI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI

输出:

 • 4 HDMI

VS-44H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x4 4K HDR HDCP 2.2 矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 USB-Mini
  -1 RS-232
  -1 Ethernet

VS-66H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

帶有數位音訊路由的6x6 4K HDR HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 6 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-A
  -1 RS-232

VS-84H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

帶有數位音訊路由的8x4 4K HDR HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-Mini
  -1 RS-232

VS-48H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

帶有數位音訊路由的4x8 4K HDR HDCP 2.2矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-A
  -1 RS-232